80 mistari Kali ya sheng na kukatia manzi.

21 mistari Kali ya sheng na kukatia manzi. Pia inaweza kuitumia mistari Kali ya kiswahili , kukatia Dem aingie box ,love mistari , best sheng mistari, kukatia Dem in sheng.